您查询的是 “” 字的详解
 • 拼 音:cháng
 • 粤 语:soeng4
 • 五 行:
 • 部 首:
 • 部首笔画:3
 • 总笔画:11
 • 普通话:
 • 粤 语:
 • 繁 体:
 • 姓名学笔画:11
 • GBK编码:B3A3
 • 笔顺编号:24345251252
 • UniCode:U+5E38
 • 汉字分类: GB一级汉字 Big5 常用字 GB12345一级汉字
 • 字 韵:(中华新韵)唐 (十三辙)人臣  韵母:ang
 • 汉字结构:上下结构
 
基本解释 详细说明 康熙字典 常用词组 外文翻译 猜字谜 字源字形 书法字

⊙ 基本注解

cháng

(1) ㄔㄤˊ

(2) 长久,经久不变:~数。~量(亦称“恒量”)。~项。~任。~年。~驻。~住。~备不懈。

(3) 时时,不只一次:~~。~客。时~。经~。

(4) 普通的,一般的:~识。~务。~规。~情。~人。平~。反~。

(5) 姓。

(6) 郑码:KOJL,U:5E38,GBK:B3A3

(7) 笔画数:11,部首:巾,笔顺编号:24345251252


⊙ 词性变化

cháng

[量]

古代长度单位。一丈六尺为常 [sixteen feet]

寻舒两肱也,倍寻谓之常。——《小尔雅·广度》

蒲筵常。——《仪礼·公食礼》。注:“丈六尺曰常,半常曰寻。”

酋予常有四尺。——《考工记》

争寻常以尽其民。——《左传·成公十二年》

不过墨丈寻常之间。——《国语·周语》

寻常之沟。——《庄子·庚桑楚》

cháng

[形]

(1) 恒久;长久不变 [constant;fixed;invariable]

常,质也。——《广雅》

未变常也。——《易象下传》。注:“恒也。”

邦是常。——《诗·鲁颂·閟宫》

天命靡常。——《诗·大雅·文王》

日月以为常。——《国语·越语》

故官无常贵,而民无终贱。——《墨子·尚贤》

圣人无常师。——·韩愈《师说》

(2) 又如:常德(始终不变的品德);常心(固执不变的心);常安(永久的平安)

(3) 一般;普通;正常 [ordinary;common;normal]

其有常。——《诗·唐风·鸨羽》

则维其常。——《诗·小雅·十月之交》

顾人之常情,由俭入奢易,由奢入俭难。——·司马光《训俭示康》

且欲与常马等不可得。——·韩愈《杂说》

白乐天游大林寺诗云:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”盖常理也。——·沈括《梦溪笔谈》

(4) 又如:常时(平时;平日);常言(平常的话;普通的话)

(5) 一定 [fixed;established]。如:常刑(一定的刑罚);常序(一定的次序)

cháng

[副]

(1) 经常,常常 [frequently;often]

常生常化者,无时不生,无时不化。——《列子》

汉王急,推堕孝惠鲁元车下;滕公常下,收载之,如是者三。——《史记·项羽本纪》

良因异之,常习诵之。——《史记·留侯世家》

千里马常有,而伯乐不常有。——·韩愈《杂说》

(2) 又如:常见面;常则是(经常是,总是);常时(时常,常常);常参官(日常参朝的官吏);常惺惺(佛教语。指头脑经常或长久保持清醒);常经(经常);常赁(经常受雇于人)

(3) 通“尝”。曾经 [have already]

子常语诸梁也曰:凡事若小若大,寡不道以权成。——《庄子·人间世》

主父常游于此。——《韩非子·外储说左上》

夫日、月之有蚀,风雨之不时,怪星之常见,是无世而不常有之。——《荀子·天论》

高祖为亭长时,常告归之田。——《史记·高祖本纪》

项伯常杀人,从良匿。——《史记·留侯世家》⊙ 详细说明

cháng

[名]

(1) (形声。从巾,尚声。本义:旗)

(2) 同本义 [flag]

纪于太常。——《书·君牙》。传:“王之旌旗画日月曰太常。

载是常服。——《诗·小雅·六月》

(3) 裙子 [skirt]

叔旦泣涕于常,悲不能对。——《逸周书》

常,下裙也。——《说文》。朱骏声曰:“常裳二字,经传截然分开,并不通借。”

(4) 规则,规律 [routine;law]

陈常于时夏。——《诗·周颂·思文》

天行有常,不为存,不为亡。——《荀子·天论》

(5) 又如:常古(旧法,常法);常故(旧例;常例);常式(法式)

(6) 封建社会宣扬的所谓恒久不变的人与人之间的关系准则,即伦常;纲常 [feudal order of importance or seniority in human relationships]。如:常伦(伦常);三纲五常


⊙ 康熙字典

【寅集中】【巾字部】 ·康熙筆画:11 ·部外筆画:8

- -

解釋:- -【唐韻】市羊切【集韻】【韻會】辰羊切,??音裳。【玉篇】恆也。【正韻】久也。【易·坤卦】後得主而有常。【繫辭】動靜有常。【詩·周頌】??常于時夏。【箋】謂??久長之功,於是夏而歌之。【朱傳】謂君臣父子之常道。 又五常。【書·舜典愼徽五典傳】五典,五常之敎,父義,母慈,兄友,弟恭,子孝。又【五品傳】五品,謂五常。【疏】此事可常行,乃爲五常耳。 又神名。【荀子·九家易】兌爲常,西方之神也。 又地名。【詩·魯頌】居常與許。【傳】常許,魯南鄙西鄙也。 又州名。【隋書·地理志】毗陵郡平??置常州。 又山名。【前漢·地理志】常山郡。【註】恆山在西,避漢文帝諱,故改曰常山。 又水名。【史記·夏本紀】常衞旣從。【註】常水,出常山上曲陽縣。【書·禹貢】作恆。 又旂名。【周禮·春官】司常掌九旗之物名,日月爲常。【又】王建大常。【釋名】日月爲常。謂畫日月於其端,天子所建,言常明也。 又常服。【詩·小雅】載是常服。【傳】日月爲常服,戎服也。 又【廣韻】倍尋曰常。 又車戟名。【釋名】車戟曰常,長丈六尺,車上所持也。八尺曰尋,倍尋曰常,故曰常也。 又木名。【爾雅·釋木】常棣。【註】關西棣樹,子如櫻桃,可食。【詩·小雅】彼爾維何,維常之華。 又姓。【廣韻】出河內。【前漢·常惠傳】惠,太原人,甘露中爲右將軍。 又與裳同。【說文】下帬也。【徐鉉曰】下直而垂,象巾,故从巾。今文作裳。

考證:〔【周禮·春官】司常掌九旂之物名,日月爲常。【又】王建太常。〕 謹照原文旂改旗太改大。


⊙ 常用词组

常备

chángbèi

[standing] 经常性准备好;常规配备

常备药品

常备不懈

chángbèi-bùxiè

[be ever prepared;be always on the alert] 一种军事思想。意为经常准备着,决不懈怠。形容时刻保持着高度的警惕性

常备军

chángbèijūn

[standing army;permanent force] 国家平时经常保持的军队

常常

chángcháng

(1) [often;frequently;usually] 表示行为、动作发生的次数多,而且时间相隔不久

他常常工作到深夜

(2) 否定式多用“不常”,少用“不常常”

他不常来

常川

chángchuān

[constantly] 连续不断,如川流不息

常川操练

常度

chángdù

(1) [normal manner]∶日常的态度

失其常度

(2) [fixed law]∶一定的法度、规则

天有常度,地有常形

常规

chángguī

[routine;rule;convention] 经常实行的规矩或规定

按照常规是用局部麻醉

常规化

chángguīhuà

[routinize] 使按照普通规定或常规标准要求进行

常规武器

chángguī wǔqì

[conventional arms (weapons)] 不属于大规模杀伤破坏性武器(如核武器)范围内的各种武器。常规武器的弹药的装填物是烈性炸药或燃烧剂。包括枪、炮、火箭等射击武器,炸弹武器、地雷武器、纵火武器、鱼雷武器和现代仍使用的部分冷兵器

常轨

chángguǐ

[normal course (practice)] 平常的、正常的途径或方法

按常轨办事

常会

chánghuì

[ordinary session;regular meeting] 例会

常见

chángjiàn

(1) [usual]∶在正常实践或事态发展中发生的

所塑造的人物胜过爱情剧本中常见的角色

(2) [common]∶强调没有区别的或例外的特征的

常见的东西

(3) [natural]∶正常性的;非例外的

在根据口授听写下来的作品中常见的…离题话

(4) [vulgar]∶在种类上属于一般的

感冒是一种常见病

常可

chángkě

[usual practice] 往常行之有效用的办法,即归例,惯例

圣人期修古,不法常可,论世之事,因为之备。——《韩非子·五蠹》

常来常往

chánglái-chángwǎng

[pay frequent calls;exchange freqent visits] 经常来往或访问的行动、习惯或事例

常礼

chánglǐ

[regular etiquette] 中国旧时的通常的礼节,如拱揖之类,别于跪拜等的大礼

常绿

chánglǜ

[evergreen] 指植物永不凋谢的

常年

chángnián

(1) [throughout the entire year]∶一年到头

(2) [long-term;year in year out]∶长期

常年

chángnián

[average year] 一般的年份

这儿小麦常年亩产五百斤

常情

chángqíng

[sense; reason] 普通的情理;一般的心情

按照常情,他会提出这个问题

常任

chángrèn

[standing; permanent] 长期在任的

安理会常任理事国

常设

chángshè

[standing;pemanent] 长期设立的(对临时性的而言)

常设机关

常识

chángshí

[elementary knowledge;common sense] 普通的知识;一般的知识

卫生常识

常事

chángshì

(1) [ordinary matters]∶平常的事

平生常事

(2) [commonplace happening]∶常见的事

常数

chángshù

(1) [constant]∶固定不变的数值

(2) [ordinary courtesy]∶平常的礼数

接待殷勤,迥逾常数

常态

chángtài

(1) [normality behaviour]∶固定的姿态

(2) [normal condition]∶平常的、正常的状态

一反常态

常谈

chángtán

[platitude] 一般的、经常性的议论

老生常谈

家庭常谈

常套

chángtào

[conventional pattern] 常用的办法或格式;老一套

摆脱才子佳人小说的常套

常温

chángwēn

(1) [normal atmospheric temperature between 15 and 25]∶一般指15°C到25°C的温度

(2) [homoiothermy]∶恒温的状态

常务

chángwù

(1) [day-to-day business;routine]∶日常的事务

(2) [standing]∶主持日常工作的

常务委员

常务委员会

chángwù wěiyuánhuì

(1) [standing committee]

(2) 代表大会闭会期间执行代表大会日常工作的委员会

(3) 考虑一个特定阶段在一定时期内发生的问题的委员会。特指一个立法机构的常设委员会

常言

chángyán

[common saying] 习惯上常说的谚语、格言一类的话,如:“冰冻三尺,非一日之寒”、“三个臭皮匠,赛过诸葛亮”

常用

chángyòng

[in common use] 经常用的

他过去最常用的名字

常用对数

chángyòng duìshù

[common logarithm] 以10为底的对数

常驻

chángzhù

(1) [resident]∶连续一段时间住在某地

常驻大使

常驻代表机构

常驻办事机构

(2) [permanent]∶长期的

常驻外交使团

常驻使节


⊙ 英文词汇
constant    frequent    ordinary    

⊙ 英文字义
common;always;ever;normal;constant;forever;often;frequently;frequently

⊙ 日文字义
1. 平 の.普通の.一般の.2. に変わらない.一定の.3. いつも. に.しょっちゅう.4. ?チャン.

⊙ 法文字义
常形1.ordinaire;commun;normal人情之~normal dans les relations humaines.2.invariable四季~青toujours vert副souvent;fréquemment这里您~来吗?Est-ce que vous venez souvent ici?

⊙ 俄文字义


⊙ 字谜
 
 

⊙ 金石大字典

⊙ 书法字

⊙ 姓名学字义

机谋多变,心性易动,中年吉祥,晚年劳神多疾之字。
站内调查
 
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名网 当前版本:V3.2
法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师  
技术支持:武汉逸名信息技术有限公司 电话:027-82831088 82822002
ICP备案:鄂ICP备05015700号