您查询的是 “” 字的详解
点击次数:
 • 拼 音:chuán
 • 粤 语:cyun4
 • 五 行:
 • 部 首:
 • 部首笔画:2
 • 总笔画:6
 • 普通话:zhuan4chuan2zhuan4chuan2
 • 粤 语:
 • 繁 体:
 • 姓名学笔画:13
 • GBK编码:B4AB
 • 笔顺编号:321154
 • UniCode:U+4F20
 • 汉字分类: GB一级汉字 GB12345一级汉字
 • 字 韵:(中华新韵)寒 (十三辙)遥条  韵母:uan、uan
 • 汉字结构:左右结构
 
基本解释 详细说明 康熙字典 常用词组 外文翻译 猜字谜 字源字形 书法字

⊙ 基本注解

chuán

(1) ㄔㄨㄢˊ

(2) 转(zhu僴 )授,递:~递。~输。~戒。~统。言~身教。

(3) 推广,散布:宣~。流~。~名。~奇(a.中国唐代兴起的短篇小说;b.中国明、清两代盛行的长篇戏曲;c.指情节离奇或人物行为超乎寻常的故事)。

(4) 郑码:NBZS,U:4F20,GBK:B4AB

(5) 笔画数:6,部首:亻,笔顺编号:321154


⊙ 词性变化

zhuàn

[动]

(1) 作传;记载 [write biography]

史既传其事,而后世工画者又图其迹。——·韩愈《送杨少尹序》

(2) 又如:前半部传的是傅仪

(3) 另见chuán⊙ 详细说明

chuán

〈动〉

(1) 传递;传送 [transfer;deliver]

速于置郵而传命。——《孟子·公孙丑上》

传以示美人及左右。——《史记·廉颇蔺相如列传》

(2) 又如:传家(传于后代子弟);传衣(继承衣钵);传首(传送首级);传运(传递运输);传演(传递演变)

(3) 传授 [teach;impart to]

师者,所以传道授业解惑也。——韩愈《师说》

(4) 又如:传度(传授);传派(传授的流派);传旨(传授意旨);传书(传授书籍)

(5) 让位;传代 [abdicate]

不传于贤而传于子。——《孟子》

(6) 又如:传位(传授帝王权位);传政(传授政权)

(7) 留传 [hand down]

功如丘山,名传后时。——《盐铁论·非鞅》

此世所以不传也。——苏轼《石钟山记》

居第当传子孙。——司马光《训俭示康》

(8) 又如:传世(后传到后世);传灯(传留佛法);传祚(流传后世);家传秘方

(9) 充分或确切地表明;表达 [express]

传神写照。——《世说新语·巧艺》

(10) 又如:传真(画肖像)

(11) 召,叫来。发出命令叫人来 [summon]

老太太那里传晚饭了。——《红楼梦》

(12) 又如:传嘴(传话);传会(传呼);传答(传达);传证人

(13) 另见zhuàn


⊙ 康熙字典

【子集中】【人字部】

- -

解釋:- -【廣韻】直攣切【集韻】【韻會】【正韻】重緣切,??音椽。轉也。【左傳·莊九年】公喪戎路,傳乗而歸。【註】戎路,兵車。傳乗,乗他車。【釋文】傳,直專反。又丁戀反。 又【正韻】授也,續也,布也。【周禮·夏官·訓方氏】誦四方之傳道。【註】傳說往古之事也。讀平聲。 又【禮·曲禮】七十曰老而傳。【註】倦勤,傳家事于子也。 又【禮·內則】父母,舅姑之衣衾,簟席枕几不傳。【註】移也。 又【集韻】【韻會】【正韻】??株戀切,專去聲。傳舍。【釋名】傳,轉也。人所止息,去者復來。轉,相傳無常主也。【史記·酈食其傳註】高陽傳舍。 又【說文】遽也,驛遞曰傳。【禮·玉藻】士曰傳遽之臣。【註】驛傳車馬,所以供急遽之令,士賤而給役使,故自稱如此。又古者以車駕馬,乗詣京師,謂之傳車。後又置驛騎,用單馬乗之,若今之遞馬。凡四馬高足爲置傳,四馬中足爲馳傳,四馬下足爲乗傳,一馬二馬爲軺傳。漢律,諸當乗傳及發駕置傳者,皆持尺五寸木傳信,封以御史大夫印章,其乗傳參封之。參,三也。有期會絫封兩端,端各兩封,凡四封。乗置馳傳五封之,兩端各二,中央一軺,傳兩馬再封之,一馬一封,以馬駕軺車而乗傳,曰一封軺傳。 又關傳。【周禮·地官·司關】凡所達貨賄,則以節傳出之。《前漢·文帝紀》【註】張晏曰:信也,若今過所也。如淳曰:兩行書繒帛,分持其一,出入關,合之乃得過,謂之傳。師古曰:今或用棨刻木爲合符。【後漢·??蕃傳】投傳而去。【註】符也。丁戀切。【釋名】傳,轉也。轉移所在,執以爲信也。 又【集韻】【韻會】【正韻】??柱戀切,音瑑。訓也。賢人之書曰傳。又紀載事迹以傳於世亦曰傳,諸史列傳是也。【釋名】傳,傳也。以傳示後人也。 又續也。【孟子】傳食於諸侯。 又叶重倫切,音??。【前漢·敘傳】帝庸親親,厥國五分,德不堪寵,四支不傳。◎按諸字書傳本有直攣、知戀、直戀三切,《廣韻》分析極細,《正韻》因之。然歷考經史註疏,驛傳之傳,平、去二音可以互讀,至傳道、傳聞、傳授之傳,乃一定之平聲,紀載之傳,一定之去聲。此音之分動靜,不可易者也。《正字通》專闢動靜字音之說,每於此等處,爲渾同之說以亂之,此斷斷不可从者。又按《廣韻》二仙,傳,直攣切,音椽,又持戀,丁戀二切。三十三線,傳,直戀切,卽持戀切。知戀切,卽丁戀切。丁戀切蓋用交互門法,不如用音和知戀切爲安也。

考證:〔【左傳·莊九年】傳乗而歸。註傳乗,乗他小車。〕 謹照原文省小字。〔【註】傳,直專反。〕 謹照原書註改釋文。〔【禮·內則】父母,舅姑之衣衾,簟度枕几不傳。〕 謹照原文簟度改簟席。〔【周禮·地官·司關】凡所達貨賄,則以節傳出之。【註】張晏曰,信也,〕 謹按張晏曰云云乃漢書註,非周禮註。註字上增前漢文帝紀五字。


⊙ 常用词组

传帮带

chuán-bāng-dài

[pass on experience] [老一代] 传授、帮助、带领[下一代]

传播

chuánbō

(1) [transmit]

(2) 传送或散布

传播知识

(3) 传染

虱子传播疾病

(4) [disseminate]∶广泛散布

负责传播书籍的图书馆员及出版者

(5) [broadcast]∶使普遍知道

传播关于最新科学发明的情报

传布

chuánbù

[disseminate;spread] 传扬;散布

传布好消息,和平的好消息

传抄

chuánchāo

[make private copies which is being circulated] 传递抄写

传达

chuándá

(1) [pass on;relay;transmit;communicate]∶传告,使知道

传达命令

把上级的指示传达到群众中去

(2) [declare]∶向别人转述

在这里传达了知识的进步

传达,传达员

chuándá,chuándáyuán

(1) [usherer]∶单位门口的值班人员

(2) [reception and registration of callers at public establishment]∶门房、传达室、商店中的引导员,公共建筑的参观向导

传代

chuándài

[exist from generation to generation] 传世

传单

chuándān

(1) [handbill]∶印成单张散发的宣传品

(2) [literature]∶一种起宣传作用的单页印刷品

要求自愿参加者散发竞选传单

传导

chuándǎo

[conduct] 传输 [光、热、声音或电流等]

传道

chuándào

(1) [preach;deliver a sermon]∶向听众讲授解释道义、道行

(2) [propagate doctrines of the ancient saga]∶古时指传授圣贤之道,后也指传教

传递

chuándì

(1) [transmit;deliver;transfer]∶递过去,辗转递送

电话能传递声音

乡民仍鸣锣传递,备乃器械,持乃糗粮。——《广东军务记》

(2) [hand over sth. one after another]∶一个接一个送过去

传动

chuándòng

[drive] 传递动力使机器或机器部件运动或运转

皮带传动

传粉

chuánfěn

[pollinate] 把花粉传送到(花或植物的)柱头上

传感

chuángǎn

[telesthesia] 非感觉器官的一种正常感觉活动,臆测为从一段距离外接受到与感觉印象相似的一种印象

传告

chuángào

[convey] 传语、转告以使他人知道

互相传告

奔走传告

传告喜讯

传呼

chuánhū

[notify sb. of a phone call] 通知受话人去接电话

传呼电话

传呼电话

chuánhū diànhuà

[neighbourhood telephone service] 有专人负责传唤受话人的公用电话

传话

chuánhuà

[pass on a message] 把某人的话转告给其他人

传唤

chuánhuàn

(1) [summons]∶法院或检察机关通知与案件有关的人前来

(2) [subpoena ,subpena]∶送达传唤令状或用传票进行通知,传审

被传唤在审讯时出庭

传教

chuánjiào

(1) [disseminate government affair]∶传布政教

昔者舜欲以乐传教于天下。——《吕氏春秋·慎行论》

(2) [do missionary work]∶传播宗教教义,劝人们信教

传经

chuánjīng

(1) [hand down the classics or sacred books]∶旧指传授儒家经典

(2) [pass on experience]∶传授经验

传令

chuánlìng

[transmit orders] 下达文件通知和命令

传令嘉奖

传令兵

chuánlìngbīng

[orderly] 旧时服侍上级军官传送他的命令的士兵;亦指勤务兵,卫生兵,照看病房或做其他协助工作的士兵

传名

chuánmíng

[spread one"s fame] 名声远扬,传播到很远的地方

传媒

chuánméi

[disseminator] 传播媒介(指广播、电视、报刊等)

传票

chuánpiào

[summons] 出庭的预先通知;法院特定程序及诉讼开始时发出的书面通知;会计工作中据以登记账目的凭单

传奇

chuánqí

(1) [saga]∶可以指长篇连续的英雄故事,情节曲折,然而又不特别离奇,讲述人或团体的历史或传说(或两者都有的)

(2) [tales of marvels;romance]∶中国唐、宋时代文言短篇小说的一种,以“作意好奇”为特点;明、清两代的长篇戏曲,一般每本由二十余出至五十余出组成

传情

chuánqíng

[convey one"s tender feeling] 传递情意(多指男女之间)

鱼雁传情

传球

chuánqiú

[feed;pass] 球类比赛时将接到的球传给本方队员

传染

chuánrǎn

(1) [infect]∶把病原体或疾病传给 [个体或器官]

传染上瘟疫

(2) [be contagious]∶病源体从有病的生物体传到别的生物体

这种病不传染

(3) 比喻情绪受感染

传热

chuánrè

[heat transfer] 热依靠辐射、对流或传导,从一个物体传到另一物体(气体、液体、固体)

传人

chuánrén

(1) [teach]∶传授给他人

秘方不轻易传人

(2) [tell sb. to come]∶发话叫人来

传人问话

传人

chuánrén

[descendant;disciple] 接传某一艺术流派风格的人;接班人,后代

龙的传人

梅派传人

传三过四

chuánsān-guòsì

[spread rumour] 传闲话,说是非

就是有那些不识好歹的人说几句闲言杂语,你在大爹面前,也该遮盖遮盖,怎么传三过四,又惹他老人家生气!——石灵《捕蝗者》

传神

chuánshén

[vivid] 指生动逼真地刻划出人或物的神情

传声

chuánshēng

[microphone] 用传声器传送声音

传世

chuánshì

(1) [be handed down from ancient times]

(2) 流传到后世

(3) 子孙世代相继

传授

chuánshòu

[pass on;teach] 讲解、教授学问、技艺

传授技术

传输

chuánshū

[transmission] 传递,输送(能量、信息等)

传输损耗

传说

chuánshuō

(1) [lore;legend]

(2) 属于传统的、轶事性的或属于某一特殊专题的知识

神话传说

(3) 有关某人、某事或某地的一整套传闻

纯地方性传说中的人类及历史价值

传说

chuánshuō

(1) [they say;it is said]∶据别人说

(2) [put about] 谈论;散布,传播

巴黎都在传说,他对那些贵族已感到厌倦了

传送

chuánsòng

(1) [convey]∶把一处的东西送到另一处

(2) [transmit]∶通过媒介传递

由短波无线电传送的一则消息

传颂

chuánsòng

[eulogize] 传播颂扬

全村人传颂着他英勇救人的事迹

传诵

chuánsòng

[be on everybody"s lips;be widely read] 传扬称颂

传诵一时

传统

chuántǒng

[tradition] 世代相传的精神、制度、风俗、艺术等

传统词类

chuántǒng cílèi

[part of speech] 传统的按词所表示的意义及其在句子中所起的作用而区分的词的类别

传闻

chuánwén

(1) [it is said]∶听到流传

传闻说你将同她结婚

(2) [hearsay]∶通过多人才了解

(3) [rumor]∶辗转流传的消息

传闻多失

传习

chuánxí

[teach and learn] 传授与学习

传不习乎?——《论语·学而》

传写

chuánxiě

[copy] 辗转抄写;传抄

竞相传写

传心术

chuánxīnshù

[telepathy] 不通过感觉通路而表现出来的一个人心理活动同另一个人的心理活动的交流

传讯

chuánxùn

[summon for interrogation or trial] [司法机关、公安机关] 将与案件有关的人员传告到法庭或公安局询问、审讯

传言

chuányán

(1) [gossip]∶通过多人而了解到的不一定真实的消息、新闻

夫传言不可以不察。——《吕氏春秋·慎行论》

(2) [pass on a message]∶传话

传扬

chuányáng

[go the round of] 传播开去

传谣

chuányáo

[rumour] 传布谣言

传阅

chuányuè

[pass round for perusal;read in turn] 轮流阅读

传阅文件

传真

chuánzhēn

(1) [portraiture]∶写真

(2) [fax]∶指通过有线电或无线电装置把照片、图表、书信、文件等的真迹传送到远方

传种

chuánzhǒng

[propagate;reproduce] 动植物繁衍后代

养马要选择优良的品种来传种

传宗接代

chuánzōng-jiēdài

[carry on the ancestral line] 让子孙一代一代地延续下去


⊙ 英文词汇
passes    send    

⊙ 英文字义
transmission

⊙ 日文字义
経典の本文を解釈した著作.伝. 1. 伝わる.伝える.2. 伝授する.教え伝える.3. 広く伝わる.広める.広まる.4. 伝導.5. 表現する.

⊙ 法文字义
传动1.passer2.répandre;propager消息很快~开了.La nouvelle se répand très rapidement.3.transmettre祖~秘方formule ou ordonnance transmise par les ancêtres4.sommer qn de compara?tre~证人citer un témoin;assigner un témoin5.conduire~热conduire la chaleur6.contaminer;attraper7.communiquer;exprimer~神faire un portrait expressif,vivant,naturel;faire ressortir le vrai sens de qch传名1.biographie2.histoire;récit

⊙ 俄文字义


⊙ 字谜
 
 

⊙ 金石大字典

⊙ 书法字

⊙ 姓名学字义

一生多才,出外吉祥,晚年劳神或多疾。
站内调查
 
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名网 当前版本:V3.2
法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师  
技术支持:武汉逸名信息技术有限公司 电话:027-82831088 82822002
ICP备案:鄂ICP备05015700号