您查询的是 “” 字的详解
点击次数:
 • 拼 音:
 • 粤 语:jyu5、neoi5、neoi6
 • 五 行:
 • 部 首:
 • 部首笔画:3
 • 总笔画:3
 • 普通话:
 • 粤 语:jyu5neoi5neoi6
 • 繁 体:
 • 姓名学笔画:3
 • GBK编码:C5AE
 • 笔顺编号:531
 • UniCode:U+5973
 • 汉字分类: GB一级汉字 Big5 常用字 GB12345一级汉字
 • 字 韵:(中华新韵)鱼 (十三辙)衣欺  韵母:v、u
 • 汉字结构:独体结构
 
基本解释 详细说明 康熙字典 常用词组 外文翻译 猜字谜 字源字形 书法字

⊙ 基本注解

(1) ㄋㄩˇ

(2) 女性,与“”相对。古代以未婚的为“女”,已婚的为“”。现通称“妇女”:~人。~士。~流(含轻蔑意)。少(sh刼 )~。

(3) 以女儿作为人的妻(旧读n?)。

(4) 星名,二十八宿之一。亦称“婺女”、“须女”。

(5) 郑码:ZM,U:5973,GBK:C5AE

(6) 笔画数:3,部首:女,笔顺编号:531


⊙ 词性变化

〈动〉

(1) 以女嫁人(此义又读) [marry off a daughter]

雍氏女于郑庄公。——《左传·桓公十一年》

(2) 像姑娘 [look as if a girl;resemble a girl]

君子谓宋共姬“女而不妇”。——《左传》

(3) 当女奴 [become a female slave]

勾践女女于王。——《国语》

〈形〉

(1) 柔弱 [delicate;weak]

猗彼女桑。——《诗·豳风·七月》

(2) 雌性的 [female]

女工作文采,男工作刻镂。——《墨子·辞过》

山东河北人谓牡猫为女猫。——·顾炎武《日知录》

〈代〉

假借为“汝”。你[you]

三岁贯女。——《诗·魏风·硕鼠》

曰:!诲女知之乎?——《论语·为政》⊙ 详细说明

〈名〉

(1) (象形。甲骨文字形,象一个敛手跪着的人形。本义:女性, 女人,与“男”相对)

(2) 同本义 [ woman]

女,妇人也。——《说文》。王育说:“对文则处子曰女,适人曰妇。”

女也不爽,士贰其行。——《诗·卫风·氓》

一女不织,或受之寒。——贾谊《论积贮疏》

女行无偏斜,何意致不厚。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

男女衣著。——·陶渊明《桃花源记》

男女无别。——《韩非子·亡征》

如倩女之靧。——·袁宏道《满井游记》

男女奔窜。——·邵长蘅《青门剩稿》

(3) 又如:女陪堂(女帮闲);女先儿(女先生);女红(泛指妇女干的纺织、缝纫、刺绣等);女冠(女道士);女兄(姐姐);女伯(称父亲的姐姐);女嬖(受君主宠爱的女人);女隶(女官。被没入宫中为奴的女子);女中丈夫(女子中有男子气概的人)

(4) 引申指女儿 [daughter]

句践女女于王。——《国语·越语》

窈窕淑女,君子好逑。——《诗·周南·关睢》

何氏之女。——《后汉书·列女传》

婉贞。——·徐珂《清稗类钞·战事类》

不闻爷娘唤女声。——《乐府诗集·木兰诗》

(5) 又

唯闻女叹息。

(6) 又

问女何所思。

(7) 又如:子女

(8) 星宿名。二十八宿之一,北方玄武七宿的第三宿。有星四颗 [name of one of the 28 constellations]


⊙ 康熙字典

【丑集下】【女字部】 ·康熙筆画:3 ·部外筆画:0

解釋:— —〔古文〕??【唐韻】【正韻】尼呂切【集韻】【韻會】碾與切,??茹上聲。【博雅】女,如也。言如男子之敎,人之陽曰男,隂曰女。【易·繫辭】坤道成女。【詩·小雅】乃生女子,載寢之地,載衣之裼,載弄之瓦。【禮·內則】女子生,設帨於門右。【淮南子·地形訓】土地各以類生,澤氣生女。 又已嫁曰婦,未字曰女。【禮·曾子問】嫁女之家,三夜不息燭,思相離也。 又星名。須女四星,主布帛,爲珍寶藏,一名婺女。十二月旦在北,二月旦中。又織女三星,天女也,主苽果絲帛,??見【星經】。 又水名。【山海經】嶧臯之山,其水出焉,東流注于激女之水。 又??女,九天妃也。黃帝與蚩尤戰,不勝,歸太山,遇一婦人,曰:吾所謂??女者。見【??女戰法】。 又金女,西王母也,厥姓緱氏,見【集仙錄】。 又靑女,霜神也,至秋三月地氣下藏,靑女乃出,以降霜雪,見【淮南子·天文訓】。 又奼女,丹汞也。河上奼女,得火則飛,見【參同契】。 又國名。女子國,在巫咸北。【郭璞·圖贊】女子之國,浴于黃水。乃媷乃字,生男則死。又東女國,女主號賔就。見【唐書·西域傳】。又扶桑東千里有女國,其人容貌端正,身體有毛,見【通考】。 又姓。湯賢臣女鳩,女房,漢賢良女敦,晉大夫女叔寬。 又梵言阿摩,此言女,言母。蘇弗室利,此言善女。 又鸚?名雪衣女,見【漢武外傳】。鵲名神女,見【古今注】。蜆名縊女,見【爾雅·釋蟲】。螟蛉名戎女,見【毛詩·註疏】。 又【集韻】【韻會】??忍與切。同汝,對我之稱。 又【廣韻】【集韻】【韻會】??尼據切,茹去聲。以女妻人曰女。【書·堯典】女于時。


⊙ 常用词组

女扮男装

nǚbàn-nánzhuāng

[girl dressed as boy;woman in man"s clothing] 女子穿上男装,打扮成男子的模样

女伴

nǚbàn

[chaperon,chaperone;female companion] 女性的同伴

女厕所

nǚcèsuǒ

(1) [women’s lavatory(or toilet)]∶专供女性大小便的地方

(2) [Ladies;Women]∶用于公共厕所女方一侧的门上标识

女大当嫁

nǚdà-dāngjià

[girl should be married upon reaching womanhood] 谓女子大了终须出嫁,不能久留于家

女大十八变

nǚ dà shíbā biàn

[girl changes fast in physical appearance from childhood to adulthood] 指女孩子从小到大容貌性格要发生多次变化

女大十八变,越变越好看

女弟

nǚdì

[younger sister] 妹妹

有女弟二人。——《汉书·李广苏建传》

女儿

nǚ"ér

(1) [daughter]

(2) 某人直系血统或过继的下一代女性

(3) 一个家族的女性后代

张家女儿,李家女儿

(4) 自起源或出身衍生而来的似属于女性的事物

美国是大不列颠的女儿

(5) [gril]∶女孩

昔作女儿时。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

女儿墙

nǚ"érqiáng

[parapet(wall)] 同“女墙”

女方

nǚfāng

[the bride’s side;the wife’s side] 女的方面(多用于有关婚事的场合)

女歌手

nǚgēshǒu

[chanteuse] 在音乐厅或夜总会中演唱的女性歌手

女功

nǚgōng

(1) [womdn worker] 亦作“女工”、“女红”。

(2) 指妇女所作的纺织、刺绣、缝纫等

于是太功劝具女功。——《史记·货殖列传》

(3) 指做女功的妇女

女工

nǚgōng

(1) [woman worker]∶女性的工匠、工人

(2) [needlework]∶旧指女子所从事的刺绣、编织等手工劳动及其制成品

害女红之物,皆止。——《汉书·哀帝纪》

女公子

nǚgōngzǐ

[your daughter;daughter of distinguished parents] 原指诸侯的女儿,后用来尊称别人的女儿

女管家

nǚguǎnjiā

(1) [mistress]∶雇佣或监管仆人的女人

(2) [lady-help]∶工资低但在社会地位方面同主妇平等的女性管家

(3) [housekeeper]∶长期受雇在别人家中由主妇监督或代替主妇管理家务的妇女

女孩

nǚhái

[gril] 小姑娘

女孩儿

nǚháir

(1) [a young girl]∶女性的少年儿童

漂亮的女孩儿

(2) [a daughter]∶指女儿

我的女孩儿八岁了

(3) 也称“女孩子”

女皇

nǚhuáng

[empress] 女性的皇帝

女皇武则天

女家

nǚjiā

(1) [matrilocality]∶指新婚夫妇居住的女方家或家族的住宅

(2) [the bride’s side;the wife’s family]∶婚姻关系中女方的娘家

女将

nǚjiàng

(1) [female general]∶女性统领

(2) [woman dab]∶泛指在某一领域中的女能手

排坛女将

女教师

nǚjiàoshī

(1) [schoolmarm;schoolma’am;woman teacher]

(2) 指旧式乡村或小城市学校的女性教师

(3) 表现出一般认为是属于学校教师的特征(如卖弄学问及一本正经)的女人

女眷

nǚjuàn

[womenfolk of a family] 指女性眷属

女角,女角儿

nǚjué,nǚjuér

[female character] 女性角色

女裤

nǚkù

[knicker] 妇女和女孩穿的裤子

女郎

nǚláng

[girl] 指年轻女子

不知木兰是女郎。——《乐府诗集·木兰诗》

大类女郎也。——·归有光《项脊轩志》

女流

nǚliú

[female;woman;the weaker sex] 妇女(多含轻视意)

女流之辈

尝谓女流中最少明经义,谙雅故者。——·袁枚《祭妹文》

女能人

nǚnéngrén

[mistress] 具有某种技能或专长的女人

女朋友

nǚpéngyou

[girl friend] 男青年或男子喜爱的女伴

女仆

nǚpú

(1) [drudge]∶被迫去做困难、乏味或卑下的工作的人

分间出租房屋的女仆里外奔忙

(2) [waiting maid,waiting woman;girl Friday;maid(woman) servant]∶女主人的贴身女仆;侍女,丫头

女墙

nǚqiáng

[parapet wall] 城墙上的矮墙,也称“女儿墙”

淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。——刘禹锡《石头城》

女强人

nǚqiángrén

[strongwoman] 某组织中最有权和最有影响的女性

女权

nǚquán

[woman’s rights] 妇女在社会上应享受的权力

女人

nǚrén

(1) [woman]∶成年的女子

(2) [wife]∶指妻子

女人气

nǚrénqì

(1) [womanishness]∶女子的性质与状态

(2) [womanishly]∶女人气质

女色

nǚsè

[woman’s charms] 女子的美色

贪恋女色

女神

nǚshén

[goddess] 女性的神明或至尊。神话中的女性神仙

女生

nǚshēng

[woman student;girl student] 女学生

女士

nǚshì

[lady;madam;miss;Ms.] 对妇女的尊称

女侍

nǚshì

(1) [waitress]∶旧称女服务员;女招待

(2) [maid]∶侍女

女售货员

nǚshòuhuòyuán

[saleswoman] 被雇用来在商店中出售货物的妇女

女王

nǚwáng

[queen] 女性的国王

女巫

nǚwū

[witch;sorceress] 古时跳舞迎神并管祈祷占卜的女官,后来指装神弄鬼替人祈祷的妇女

女校长

nǚxiàozhǎng

[headmistress] 学校教职员的女领导人

女性

nǚxìng

(1) [the female sex]∶人类两种性别之一,以骨骼纤小、音调尖细、皮下脂肪丰富和具阴道、子宫及能产生卵子的卵巢为特征

(2) [woman]∶女子

现代女性

女兄

nǚxiong

[elder sister] 姐姐

俾同气女兄,摩笄引决。——刘知几《史通·浮词》

女婿

nǚxu

(1) [son-in-law]∶女儿的丈夫

(2) [husband] [口]∶丈夫

她怎么嫁了这么个女婿

女妖

nǚyāo

(1) [nix]∶德国民间传说中的妖精,有关它的样子的说法很多,但一般都说它像个女人或一半像人,一半像鱼,住在美丽的水晶宫里,对人很不友善

缭绕不散,尖锐刺目,伤感扰人,有如女妖叫声,有如气笛长鸣

(2) [witch]∶施行妖术的女人

听说一个老女妖把自己变成了一只鸽子

(3) [nightmare]∶西方传说中有九个小妖陪伴的妖精

(4) [succulence]∶男人在睡梦中与他性交的妖魔

女妖精

nǚyāojing

[witch;hag;female demon] 特别迷人或妩媚的女人

女佣人

nǚyòngrén

(1) [maid]∶被家庭、旅店、旅游场所或机构雇佣的做杂活的妇女

(2) [parlormaid]∶私人家庭的女仆,其主要职责为管理客厅、餐桌和开门等

等着女佣人进来把地毯弄干净

女优

nǚyōu

[actress in opera] 旧指演戏的女演员

女招待员

nǚzhāodàiyuán

(1) [stewardess]∶履行招待员职责的妇女

(2) [party girl] 尤指在社交聚会上被雇佣去招待男人的女人

(3) [parlormaid] 旅馆、餐馆的女仆,负责照管休息室和办公室

女真

Nǚzhēn

[Nüzhen(Nuchen),an ancient nationality in China] 我国古代少数民族,为满族的祖先,曾于1115年建立金国,主要分布在今吉林、黑龙江一带

女侄

nǚzhí

[brother"s daughter,niece] 侄女

女侄不幸。——·李朝威《柳毅传》

女主角

nǚzhǔjué

[heroine;female star;feminine lead;leading lady] 在演戏、电影中饰主角的女性;在各项活动中起主要作用的女性

女主人

nǚzhǔrén

(1) [mistress]

(2) 拥有、占有或控制着某事物的妇女

有一大笔财产的女主人

(3) 家族或家庭的女家长

(4) [hostess]

(5) 在社交聚会上款待宾客的女人

(6) 客人对家庭主妇的尊称

女装

nǚzhuāng

(1) [women"s wear]∶女子的服装

(2) [the attire of a woman]∶女子的装束

男扮女装

女子

nǚzǐ

(1) [women]∶女人,女性的人

女子种花烹调,男子打猎钓鱼

(2) [female]∶女人,女流

(3) 女孩子

小女子毋多谈。——·徐珂《清稗类钞·战事类》

女子先有誓。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》


⊙ 英文词汇
woman    

儿    子    父    母    男    


⊙ 英文字义
woman;female; woman ;daughter; girl

⊙ 日文字义
女. 性.

⊙ 法文字义
女jeune première ère女名1.femme;femelle~工ouvrière;travailleuse.2.fille子~fils et fille;enfants

⊙ 俄文字义


⊙ 字谜
 
 

⊙ 金石大字典

⊙ 书法字

⊙ 姓名学字义

孤独性,环境良好,秀气伶俐,晚年劳神之字。
站内调查
 
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名网 当前版本:V3.2
法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师  
技术支持:武汉逸名信息技术有限公司 电话:027-82831088 82822002
ICP备案:鄂ICP备05015700号