您查询的是 “” 字的详解
 • 拼 音:lín
 • 粤 语:lam4
 • 五 行:
 • 部 首:
 • 部首笔画:4
 • 总笔画:8
 • 普通话:
 • 粤 语:
 • 繁 体:
 • 姓名学笔画:8
 • GBK编码:C1D6
 • 笔顺编号:12341234
 • UniCode:U+6797
 • 汉字分类: GB一级汉字 Big5 常用字 GB12345一级汉字
 • 字 韵:(中华新韵)痕 (十三辙)言前  韵母:in
 • 汉字结构:左右结构
 
基本解释 详细说明 康熙字典 常用词组 外文翻译 猜字谜 字源字形 书法字

⊙ 基本注解

lín

(1) ㄌㄧㄣˊ

(2) 长在一片土地上的许多树木或竹子:树~。森~。~海。~薮(a.山林小泽;b.喻丛集的处所)。

(3) 聚集在一起的同类的人或事物:书~。艺~。碑~。儒~。

(4) 姓。

(5) 郑码:FFVV,U:6797,GBK:C1D6

(6) 笔画数:8,部首:木,


⊙ 词性变化

lín

〈形〉

(1) 众多的样子 [various]

林者,众也。万物成熟,种类众多也。——《白虎通》

惟人之初,总总而生,林林而群。——柳宗元《贞符》

(2) 又如:林戈(如林之多。极言其多);林立(如同树林一样密密麻麻地竖立着,形容数量很多)⊙ 详细说明

lín

〈名〉

(1) (会意。从二木。表示树木丛生。本义:丛聚的树木或竹子)

(2) 同本义 [forest;grove;woods]

林,平土有丛木曰林。——《说文》

野外谓之林。——《尔雅·释地》

有鹤在林。——《诗·小雅·白华》

每大林麓。——《周礼·地官·序官·林衡》。注:“竹木生平地曰林。”

山中丛木曰林。林,森也。——《释名》

忽逢桃花林,夹岸数百步。——·陶潜《桃花源记》

蔽林间窥之。——《黔之驴》

(3) 又如:竹木林;山林(有山有树林的地方);深山老林;防护林;林落(树林,丛林);林浪(林琅、琳琅、林郎。丛林);林麓(森林与山脚);林泉(林木与泉石);林错(林中树木交错,形容众多)

(4) 指野外或退隐的地方 [secluded place]

富贵还乡国,光辉满旧林。——张说《和魏仆射还乡》

(5) 又如:林木(指山林田野退隐之处);林下人(退隐之人。林,指退隐之地);林丘(指隐居的地方)

(6) 泛指人或事物的会聚,汇集处 [circle]

士有此五者,然后可以托于世,而列于君子之林矣。——司马迁《报任安书》

(7) 又如:林府(事物众多之处);林薮(比喻事物聚集的处所)

(8) 郊外,野外 [surbur]。如:林坰(郊野。野外称林,林外称垌)

(9) 林业 [forestry]。如:农林牧副渔各行各业

(10) 姓


⊙ 康熙字典

【辰集中】【木字部】 ·康熙筆画:8 ·部外筆画:4

解釋:【唐韻】力尋切【集韻】【韻會】犂針切【正韻】犂沈切,??音臨。【說文】平土有叢木曰林。徐曰:叢木,故从二木。平土,故二木齊。【詩·小雅】依彼平林。 又野外謂之林。【詩·周南】施于中林。 又山木曰林。【穀梁傳·僖十四年】林屬于山爲麓。 又【周禮·地官·林衡註】竹木曰林,水衡曰衡。 又【爾雅·釋詁】林,君也。 又盛貌。【詩·小雅】有壬有林。 又林鐘,律名。【禮·月令】季夏之月律中林鐘。《周禮》作函鐘。 又羽林,星名。應劭曰:天有羽林,大將軍之星也。林喩若林木,羽翼,鷙擊之意,故以名武官。【前漢·宣帝紀】取從軍死事者之子,養爲羽林軍,號羽林孤兒。 又綠林,荆州山名。【後漢·劉元傳】諸亡命集于綠林。 又姓。【姓譜】殷比干後,避難長林山,因氏。又平王世子林開之後,望出南安。○按《說文》林自爲部,棼、楚等字从之,今倂入。

考證:〔【左傳·莊二十年】歌林鐘,舞大夏,以祭山川。〕 謹按此係左傳疏所引大司樂文,非係左傳原文。且周禮作函鐘不作林鐘,今謹改禮月令季夏之月律中林鐘。周禮作函鐘。


⊙ 常用词组

林薄

línbó

[wild jungle] 草木生长茂密之处

林逋

Lín Bū

[Lin Bu] (967—1028),字君复,钱塘(现在浙江省杭州市)人,北宋诗人。他一生未做官,长期隐居西湖孤山,赏梅养鹤,终身不仕,也不婚娶。有《林和靖诗集》。“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”是古今传唱的名句

林产

línchǎn

[forest products] 林业产物,如木材,森林中的植物、动物等

林产品

línchǎnpǐn

[forest product] 指森林生产的一切商品材料,如树木产品和饲料等

林场

línchǎng

[tree farm; forestry station(centre)] 在保护自然森林和人工造林的系统计划下,以一种保证连续商品木材生产的方式进行经营的森林土地的地区

林丛

líncóng

[woods] 林木丛生之处

林丛无垠

林带

líndài

[forest belt] 为了防风防沙等而培植的带状树林

林地

líndì

[woodland; timberland; forest land] 为木本植物群落覆盖的土地

林霏开

línfēi kāi

[the fog are dispelled in the forest] 树林里的雾气散了

林冠

línguàn

[crown canopy(cover)] 森林中树木的上部枝叶相互连接成一大片

林海

línhǎi

[immense forest; vast stretch of forest] 一望无际的森林

林壑

línhè

[rocks and trees] 树林和山谷

林觉民

Lín Juémín

[Lin Juemin] (1887—1911)字意洞,福建省闽侯县(现在福州市)人,是黄花冈七十二烈士之一

林林

línlín

[various;in great numbers] 密集;极多

林林之帆

林林总总

línlín-zǒngzǒng

[numerous] 形容多得成群

林莽

línmǎng

[wild jungle] 大片草木茂盛的地方

林莽地带

为深谷林莽所蔽。——·沈括《梦溪笔谈》

林木

línmù

(1) [forest tree]∶生长在树林中的树

(2) [forest;grove;woods]∶树林

林木葱郁

林农

línnóng

[forest worker; forester;forestry farmer] 从事森林的培育、管理、保护等工作的农民

林区

línqū

[forest region (zone)] 森林地带

林涛

líntāo

[(of a forest,stirred by winds) sound like that made by billows] 森林被风吹动发出像波涛一样的声音

林网

línwǎng

[forest network] 指纵横交错,像网一样的林带

林务员

línwùyuán

[forester] 一个监督森林土地或森林公园的发展、保护和管理的人

林下

línxià

[retirement] 幽僻之境,引伸指退隐或退隐之处

独此林下意,杳无区中缘。——李白《安陆寄刘绾》

林业

línyè

[forestry] 经营培育用材林的生产事业

林荫道

línyīndào

[avenue;boulevard] 指两边栽有高大茂密树木的通路

白杨林荫道

林语堂

Lín Yǔtáng

[Lin Yutang] (1895—1976) 福建龙溪人,作家。早年留学美国、德国,曾任北京大学、北京女子师范大学教授,厦门大学文科主任,《语丝》撰稿人之一。三十年代,他在上海主编《论语》、《人间世》、《宇宙风》等杂志,以自由主义者的姿态,提倡“性灵”、“幽默”

林缘

línyuán

(1) [forest edge]∶在森林和草地或灌木群落之间的交错群落,通常由人类的活动保持或使其扩大

(2) [woodside]∶树林的边缘或一个毗连树林的农村

林苑

línyuàn

[imperial hunting ground] 古时专供统治者打猎游乐的园林

林子

línzi

(1) [口]

(2) [forest;grove;woods]∶一片生长着树林的地方

(3) [grove]∶小竹木林


⊙ 英文词汇
circles    forest    woods    Lin    

⊙ 英文字义
woods;forest; woods

⊙ 日文字义
1はやし林##2りんりつする林 立 する ##1. 林森.2. 業.3. 立するもの.同類の集合.4. ?リン.

⊙ 法文字义
林名1.bois;forêt;bosquet竹~bosquet de bambous;forêt de bambous.2.cercle;monde艺~cercle artistique3.exploitation forestière

⊙ 俄文字义


⊙ 字谜
 
 

⊙ 金石大字典

⊙ 书法字

⊙ 姓名学字义

一生平凡,清雅多才,肯作肯劳,重信义。晚年吉祥。
站内调查
 
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名网 当前版本:V3.2
法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师  
技术支持:武汉逸名信息技术有限公司 电话:027-82831088 82822002
ICP备案:鄂ICP备05015700号