您查询的是 “” 字的详解
 • 拼 音:dīng
 • 粤 语:ding1、zaang1、zang1
 • 五 行:
 • 部 首:
 • 部首笔画:1
 • 总笔画:2
 • 普通话:
 • 粤 语:ding1zaang1zang1
 • 繁 体:
 • 姓名学笔画:2
 • GBK编码:B6A1
 • 笔顺编号:12
 • UniCode:U+4E01
 • 汉字分类: GB一级汉字 Big5 常用字 GB12345一级汉字
 • 字 韵:(中华新韵)庚 (十三辙)汪洋  韵母:ing
 • 汉字结构:独体结构
 
基本解释 详细说明 康熙字典 常用词组 外文翻译 猜字谜 字源字形 书法字

⊙ 基本注解

dīng

(1) ㄉㄧㄥˉ

(2) 天干的第四位,用于作顺序第四的代称:~是~,卯是卯。

(3) 成年男子。

(4) 人口。

(5) 从事某种劳动的人:园~。

(6) 郑码:AI,U:4E01,GBK:B6A1

(7) 笔画数:2,部首:一,笔顺编号:12


⊙ 词性变化

dīng

[形]

(1) 壮盛;强壮 [strong]

齿落复生,身气丁强。——·王充《论衡·无形》

(2) 又如:丁丁(壮健的样子);丁人(壮健的男子);丁夫(壮健的男子)

(3) 序数第四 [fourth]。如:丁等;丁级;丁方(四方);丁夜四更夜(凌晨1—3时)

dīng

[动]

(1) 当;遭逢 [fall upon]

丁,当也。——《尔雅》。注:“相当值。”

宁丁我躬?——《诗·大雅·云汉》

丁时逢殃。——·刘向《九叹·惜贤》

我喜我生,独丁斯时。——《后汉书·岑彭传》

丁时逢殃,孰可夸何兮。——·刘向《九叹·惜贤》

(2) 如:丁辰(适逢其时);丁仔(遇上,碰巧);丁夫忧(遇父丧);丁了母忧(遭了母丧)

(3) 另见 zhèng⊙ 详细说明

dīng

[名]

(1) (象形。金文象俯视所见的钉头之形,小篆象侧视的钉形。本义:钉子)

(2) 同本义。丁为“钉”的古字 [nail]

丁,钻也。象形。今俗以钉为之,其质用金或竹,若木。——《说文》

(3) 又如:丁屐(底有钉齿的木鞋);丁子(蝌蚪。初生头大有尾,如丁字)

(4) 小的立方体 [wad;small cubes of meat or vegetable](如肉、瓜果、蔬菜等割成的小方块)。如:黄瓜丁;炒鸡丁;羊肉丁

(5) 天干的第四位,与地支相配,用以纪年、月、日 [the fourth of the ten Heavenly Stems]

其日丙丁。——《吕氏春秋·孟夏》

夏,四月,丁未,公及郑伯盟于。——《春秋》

(6) 能担任赋役的成年男子,不同于男孩 [man]

无何天宝大征兵,户有三丁点一丁。——·白居易《新丰折臂翁》

余丁传餐。——·邵长蘅《青门剩稿》

(7) 又如:丁粮(对男丁征收的粮食);丁力(一男之力。引申为劳力);丁女(能担任力役的成年女子;道家语指火神);丁奴(二十岁以上的成年奴仆) ;成丁;壮丁

(8) 家庭人口 [member of a family]。如:添丁;丁税(按人丁所课的税);丁赋(按人丁所课的赋税)

(9) 指从事某种劳动的人 [person engaged in a certain occupation]。如 :园丁;家丁;庖丁


⊙ 康熙字典

【子集上】【一字部】 ·康熙筆画:2 ·部外筆画:1

— 

解釋:—  〔古文〕??【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】??當經切,音玎。十幹名。【說文】夏時萬物皆丁實。丁承丙,象人心。【六書正譌】丁,蠆尾也,象形。凡造物必以金木爲丁附著之,因聲借爲丙丁字。【爾雅·釋天】太歲在丁曰彊圉,月在丁曰圉。【禮·月令】仲春之月上丁,命樂正習舞釋菜。又【唐書·禮樂志】仲春,仲秋,釋奠於文宣王,皆以上丁。 又五丁,力士。【蜀記】秦惠王欲伐蜀,造石牛,置金其後。蜀人使五丁力士拖石成道,秦遂伐蜀。【杜甫詩】論功超五丁。 又六丁,神名。【道書】陽官六甲,隂官六丁。謂六甲中丁神也。 又【爾雅·釋詁】丁,當也。【註】相當値。【詩·大雅】寧丁我躬。 又民丁。【唐書·食貨志】租庸調之法,以人丁爲本。又授田十畝,歲輸粟二斛,謂之租丁。 又【莊子·養生主】庖丁解牛。【杜甫詩】畦丁負籠至。【宋史·高宗紀】團敎峒丁槍杖手。【又】罷廉州貢珠,縱蛋丁自便。【何異傳】募山丁,捕首亂者。【唐璘傳】團結漁業茶鹽舟夫蘆丁,悉備燎舟之具。【元史·博爾忽傳】畬丁溪子。【橘錄】金橘高不及尺許,結實繁多。園丁種之,以鬻於市。 又零丁,或作伶仃,失志貌。【晉書·李密傳】零丁孤苦,至於成立。 又彼此相屬曰丁寧。【後漢·郞覬傳】丁寧再三,留神於此。俗作叮嚀。 又丁寧,鉦也。【左傳·宣四年】楚伯棼射王,汰輈及鼔跗,著於丁寧。 又丁東,聲也。凡玉珮鐵馬聲皆曰丁當。當東二音古通。 又丁水。【水經注】泗水又東南流,丁溪水注之。 又【爾雅·釋魚】魚枕謂之丁。【註】枕在魚頭骨中,形似篆書丁字。 又丁子,科斗也。初生如丁有尾。【莊子·天下篇】丁子有尾。 又肉丁,瘡名。【物類相感賦】身上生肉丁,芝蔴花擦之。 又烏丁,茶名。見【本草】。 又吉丁,蟲名。【本草註】甲蟲也。背正綠,有翅,在甲下,出嶺南賓澄諸州,人取帶之,令人喜好相愛。 又【貫休詩】蕨苞玉粉生香壟,菌蔟紅丁出靜槎。【陸游詩】滿貯醇醪漬黃甲,密封小甕餉紅丁。皆詩人象形借用也。 又姓。本姜姓,齊太公子伋爲丁公,因以命氏。 又【逸書諡法】述義不克曰丁。 又【廣韻】【集韻】【韻會】??中莖切,音朾。【詩·小雅】伐木丁丁。【註】伐木聲相應也。 又【韻會小補】叶都陽切,音當。【韓愈·贈張籍詩】相見不復期,零落甘所丁。嬌兒未絕乳,念之不能忘。 【正字通】唐書張弘靖傳,汝輩挽兩石弓,不如識一丁字。按續世說一丁作一个,因篆文个與丁相似。傳寫譌作丁。


⊙ 常用词组

丁坝

dīngbà

[spur] 端与堤岸相接呈“T”字形的保护堤岸水土的建筑物

丁册

dīngcè

[residence booklet] 旧时的户口簿

丁丑

Dīng-Chǒu

[Dingchou,the fourteen of the circle of the sixty in Chinese calandar] 六十甲子的第十四位

元丰七年六月丁丑。——·苏轼《石钟山记》

丁村人

Dīngcūnrén

[Dingcun man,primitive man of about 100,100 Years ago, whose fossil remains were found in Dingcun of Shanxi Province in 1954] 中国古人类化石,1954年发现于山西襄汾县丁村附近

丁当

dīngdāng

[jingle;clater;dingdong] 象声词,形容金属、瓷器等的碰撞声。也作叮当、玎当

丁当长鸣

dīngdāng-chángmíng

[dingdong;jingle;clatter] 发丁当声

听得见狂风呼呼地悲号,大钟丁当长鸣

丁点儿

dīngdiǎnr

[a tiny bit] [方]∶表示数量小

只有一丁点儿酒了

丁冬

dīngdōng

[tinkle] 象声词。丁当声,丁丁作响,形容金属、玉器碰撞的声音,也作丁东、 叮咚

鼓声响起,木琴丁冬

丁对

dīngduì

[just right] [方]∶适合;妥当

事情处理得丁对

丁亥

Dīng-Hài

[Ding Hai,the twenty-fourth of the cycle of the sixty in the chinese calender] 六十甲子的第二十四位

乾隆丁亥 (公元1767年) 冬。——·袁枚《祭妹文》

丁口

dīngkǒu

(1) [capitation]∶ 人口税

(2) [population] 指百姓

里胥猾黠,假此科敛丁口。——《聊斋志异·促织》

丁零

dīnglíng

[tinnient;tinkle jingle] 形容铃声或金属撞击的声音

铜铃丁零

丁零当啷

dīngling-dānglāng

[ cling-clang;Jingle-jangle] 象声词,形容金属、瓷器碰撞发出的一连串的声音

丁卯

Dīng-Mǎo

[Ding Mao,the fourth of the cycle of the sixty in the Chinese Calendar] 六十甲子的第四位

在丁卯 (公元1627年) 三月之望。——·张溥《五人墓碑记》

丁年

dīngnián

[age attained one"s majority] 成丁的年龄

丁宁

dīngníng

[give careful instructions repeatedly] 叮咛,反复地嘱咐

丁是丁,卯是卯

dīng shì dīng,mǎo shì mǎo

(1) [be conscientious and meticulous;be accurate in what one says;be fastidiously accurate] 丁、卯分别是天干、地支之一,不能相混,错乱了影响记时。形容做事认真,一丝不苟

凤姐笑道:“我看你厉害,明儿有了事,我也是丁是丁,卯是卯的,你也别抱怨。——《红楼梦》

(2) 也作“钉是钉,铆是铆”

丁税

dīngshuì

[poll tax] 人头税

丁未

Dīng-Wèi

[Dingwei, the forty-fourth of the cycle of the sixty in Chinese calendar] 六十甲子的第四十四位

是月丁未。——·姚鼐《登泰山记》

丁香

dīngxiāng

[lilac;clove] 丁香属的一种植物

丁徭

dīngyáo

[corvée] 丁役

丁忧

dīngyōu

[be in mourning for parent"s death] 遭逢父母的丧事,也称“丁艰”

始为谢玄参军,为所遇,丁忧去职。——《晋书·袁悦之传》

丁壮

dīngzhuàng

[healthy and strong men] 健壮的人,指青壮年

丁字步

dīngzìbù

[T.Step] 双脚呈垂直方向接触,其中一脚跟靠在另一脚窝处,两脚尖对两斜角,如一“丁”字,所以叫丁字步。丁字步是中国古典舞中最基本的脚位

丁字尺

dīngzìchǐ

[T. square] 一端有横档的直尺,“丁”字形用于划平行线或用作三角板的支承物来划与直尺成各种角度的直线

丁字镐

dīngzìgǎo

[pick hammer] 一端锋利而另一端钝的镐

丁字街

dīngzìjiē

[T-shaped road junction] 即两条相交处呈“T”形的街道

丁字梁

dīngzìliáng

[T-girder;T-beam] 形容状丁字的梁


⊙ 英文词汇
man    population    fourth    

⊙ 英文字义
fourth;1.[Formal] an able-bodied man2.members of a family; population3.the fourth4.fruit, vegetables, or meat cut into small cubes5.the "suffix" in certain job nameszhēnɡ1.sound;(surname)/4th heavenly stem/a Chinese surname;cubes;man

⊙ 日文字义
见下 1. 成年の男子.2. 人口.3. 特定の仕事に従事する人をいう.4. ?ティン.5. てい.ひのと.十干の第4位.6. さいの目に切ったもの.7. 出あう.遭遇する.

⊙ 法文字义
丁名1.homme壮~homme valide(apte au service militaire).2.membres d'une famille3.quatrième~种维生素vitamine D4.petit morceau辣子肉~cubes de porc au piment

⊙ 俄文字义


⊙ 字谜
 
 

⊙ 金石大字典

⊙ 书法字

⊙ 姓名学字义

忧心劳神或身弱多厄,中年劳累,晚年吉祥之字。
站内调查
 
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名网 当前版本:V3.2
法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师  
技术支持:武汉逸名信息技术有限公司 电话:027-82831088 82822002
ICP备案:鄂ICP备05015700号